Hvilke regler skal et anneks overholde?

Bygningsreglementet

Opførelsen af et anneks i forbindelse med et enfamiliehus er omfattet af bygningsreglementet og skal derfor overholde de regler der er formuleret der. Kravene til et anneks der skal kunne godkendes til beboelse er de samme som til enhver anden tilbygning, eller enfamiliehus i øvrigt. For eksempel disse regler:

 • Afstand til skel mindst 2,5 m.
 • Maksimal højde 8,5 m, dog:
 • Højde skal holde sig under det skrå højdegrænseplan, 1,4 x afstand til skel mod nabo og sti (ikke vejskel).
 • Areal ikke større, end at det samlede etageareal på grunden holder sig under 30 % ved fritliggende enfamiliehuse og 40 % ved sammenbyggede enfamiliehuse (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse) (BR18 §170) (Er ofte skærpet i en lokalplan, se nedenfor).
 • Være isoleret så varmetabet ikke overstiger det tilladelige (BR18 §271-273). Gælder også hvis fx en eksisterende garage ombygges til beboelse.
 • Være sikkert og sundt at opholde sig i (storm, brand, indeklima).
 • Dagslys i alle rum (mindst 10% vinduesareal i forhold til gulvarealet).
 • To uafhængige redningsmuligheder fra alle rum, fx i form af vindue eller dør til det fri. Vindue som redningsåbning kan udelades, såfremt et rum har to døre der uafhængigt af hinanden fører til det fri. Ellers skal et rum have et vindue der kan godkendes til redningsåbning (BR18 §98).
 • Kræver byggetilladelse (Sådan søger du byggetilladelse).
 • Stærkstrømsreglementet i forhold til el-installationer.
 • Bygningsreglementet (kap. 4) og afledte reglementer (bl.a. DS 432) hvis der er vand- og afløbsinstallationer.
 • Tagvand skal holdes på egen grund.
 • Bygget af materialer der er brandmæssigt i orden (krav her ???)
 • Kommunen kan have krav til en maksimal “befæstelsesgrad” på matriklen, altså hvor mange overflader der opsamler regnvand der afledes til offentlig kloak. Et nyt tag på et nyt anneks med tagrender der leder regnvand til offentlig kloak vil øge befæstelsesgraden og derfor være omfattet heraf. Derfor skal du tjekke kommunens regler om dette på forhånd – eller lede tagvand til en faskine, regnbed eller tilsvarende nedsivning.
 • Hvis der etableres en terrasse hævet mere end 30 cm. over terræn, skal denne holdes mindst 2,5 m fra skel (BR18 §179).
 • Må ikke give væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse (BR18 §192).
 • Lofthøjde bør være mindst 2,3 m.
 • Gulv skal ligge højere end omgivende terræn.
 • Døre skal have en fri passagebredde på mindst 77 cm.
 • Gangbredde mindst 1,0 m og mindst 1,3 m hvis der er døre i væggene i siden.
 • Hems maks. 4,5 m2.
 • Evt. badeværelse skal udføres efter SbI anvisning 252 Vådrum.
 • Tilførsel af frisk luft på mindst 0,30 l/s pr. m2 opvarmet areal.
 • Generelt leve op til bygningsreglementets krav til konstruktioner, brand, lyd, fugt, ventilation m.v.

Læs også: Hvilke regler skal et anneks ved et sommerhus overholde?

Højder måles fra naturligt terræn. Ved skrånende grunde kan højder måles fra et niveauplan som fastsættes af kommunen (BR18 §176).

Det må klart anbefales, at du får vejledning hos en professionel byggerådgiver eller et professionelt byggefirma, så du sikrer dig, at alle disse (og flere) krav bliver overholdt.

Lokalplan eller byplanvedtægt

Ud over bygningsreglementets krav, kan der gælde en lokalplan/byplanvedtægt for det område din grund er beliggende i. En lokalplan/byplanvedtægt kan indeholde regler om fx hvor meget bebyggelse der må være på din grund. Tjek om der gælder en lokalplan eller byplanvedtægt for dit område her: Plandata.dk eller via Dingeo.dk.

Tinglyste servitutter

Din grund kan også have nogle tinglyste servitutter med regler der begrænser bebyggelsen på grunden. Det bør du derfor undersøge på Tinglysning.dk.

Grundejerforenings vedtægter

Hvis du er medlem af en grundejerforening kan det også tænkes, at dens vedtægter indeholder regler om bebyggelses omfang eller udseende. Grundejerforeningens vedtægter og regler ligger ofte på foreningens hjemmeside, og ellers må du rekvirere dem hos formanden.

 

Læs også: Hvilke regler skal et anneks ved et sommerhus overholde?